Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad om het overleg tussen de verschillende geledingen (ouders en leerkrachten) en het bevoegd gezag (directeur) op gang te brengen en te houden. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. Hiervoor heeft de MR op bepaalde onderwerpen een wettelijk advies- of instemmingsrecht. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.

Ieder jaar ontvangt u een verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt ieder schooljaar  opnieuw vastgesteld. Dit schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 75,00. Hiervan worden o.a. feesten, sportactiviteiten en excursies voor de kinderen gefinancierd. Daarnaast worden er materialen voor de school van gekocht. Wanneer een kind tijdens het schooljaar op school komt, zal de bijdrage naar rato worden bepaald.

Vergaderingen

De MR vergadert 5 à 6 keer per jaar op maandag van 15:00 tot 17:00. De vergaderingen staan in de schoolagenda en worden in de nieuwsbrief aangekondigd. De vergadering van de MR is openbaar. Elke belanghebbende heeft het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. De notulen van de MR vergaderingen zijn onderaan deze pagina te vinden.

Advies- en Instemmingsrecht

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken: beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag; de schoolbegroting; de taakverdeling binnen de schoolleiding; het vakantierooster; nieuwbouw; belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school. De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken: verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school; het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; het schoolreglement; beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan, zoals: de samenstelling van de formatie; taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: verandering van grondstelling van de school; vaststelling van de schoolgids; vaststelling van de onderwijstijd; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang. De bevoegdheden zijn terug te vinden in het: 

MR Reglement

Samenstelling

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op dit moment bestaat de MR uit 4 leden: 2 leerkrachten en 2 ouders.

Namens de leerkrachten:

 • Cynthia (groep geel)
 • nog in te vullen

Namens de ouders:

 • Suzie (secretaris / kind in groep paars)
 • Martin (voorzitter / kind in groep groen en rood)
 • Koko (kind in groep (kind in groep rood)

In de GMR:

 • Tania (kind in groep paars en rood)

De werkwijze van de MR is vastgelegd in:

een huishoudelijk reglement.

Gemeenschappelijke MR

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de elf montessorischolen die bij Stichting Monton zijn ondergebracht elk twee afgevaardigden hebben (een ouder en een leerkracht). De GMR behandelt onderwerpen betreffende de gehele Stichting Monton, en heeft dus inspraak- en adviesrecht met betrekking tot het bestuursbeleid.

Contact

De MR wil bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en het zijn en blijven van een goede en prettige school voor onze kinderen. De MR heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar wil graag met ouders en leerkrachten van gedachten wisselen over het beleid en verschillende invalshoeken daarin. We willen graag weten wat er leeft op en rondom Het Mozaïek en zijn daarom gemakkelijk toegankelijk voor ouders en leerkrachten. U kunt ons aanspreken op het schoolplein en/of bereiken via e-mail: 

mr@montessorihetmozaiek.nl

De GMR is bereikbaar via e-mail: gmr@monton.nl.

De MR vergadert dit schooljaar op:

 1. MR1 maandag 18 september 2023
 2. MR2 maandag 13 november 2023
 3. MR3 maandag 22 januari 2024
 4. MR4 maandag 11 maart 2024
 5. MR5 maandag 27 mei 2024
 6. MR6 maandag 24 juni 2024
   
Notulen 2023-2024