Aanmelding van uw kind als leerling van de school, betekent dat ouders automatisch lid zijn van de vereniging voor Montessorionderwijs in Maarssen. De betrokkenheid van de ouders neemt dan de vorm aan van zeggenschap: door een stem te laten horen tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, door lid te worden van de Ouderraad, door zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad (MR) of de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) of door lid te worden van de activiteitencommissie.

Oudervereniging

Ieder jaar ontvangt u een verzoek voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze zal komend schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. Dit schooljaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €90,-. Hiervan worden o.m. feesten, sportactiviteiten en excursies voor de kinderen gefinancierd. Daarnaast worden er materialen voor de school van gekocht. De begroting voor de besteding van de ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur van de Ouderraad verantwoording af aan de leden over de besteding van middelen gedurende het voorafgaande schooljaar. Bovendien wordt tijdens deze vergadering de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd. Wanneer een kind tijdens het schooljaar op school komt, zal de bijdrage naar rato worden bepaald.

Samenstelling dagelijks bestuur van de oudervereniging

Voorzitter: Anne van Es                      

Secretaris: Rianne Vlooswijk                             

Penningmeester: Marieke van Kerkvoort-Abbring                 

Extra oudervereninging ondersteuning: Chantal ter Reehorst en Marisca Meijrink                                                          

Overblijf coördinator: Hedwig Dröge

Voor vragen en of opmerkingen kan je de ouderverening per mail bereiken: ov@montessorihetmozaiek.nl